Misja

Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Uczelnia zobowiązuje się do wypełniania swojej misji, która brzmi:

Kształtujemy w studentach potrzebę permanentnego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych jako warunku koniecznego do osiągania sukcesu zawodowego i społecznego.

W tak określoną misję wpisana jest konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, jak również potrzeba stałego wdrażania i doskonalenia procedur zapewnienia i utrzymania jakości kształcenia.

Realizacja misji nakłada na Władze Uczelni obowiązek podejmowania aktywnych działań zmierzających do nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata biznesu, przedstawicielami środowisk: społecznego, politycznego, samorządowego oraz edukacyjnego. Działania te stanowią dążenie do realizacji wytycznych reformy szkolnictwa wyższego wzorowanej na standardach europejskich. Zadaniem uczelni staje się także dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy przez: uruchamianie nowych kierunków studiów, nowych specjalności i poszerzenie wachlarza studiów podyplomowych. W trosce o wysoką jakość standardów kształcenia Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego podejmuje działania zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego, dbając o przyjazną atmosferę pracy dla kadry dydaktycznej i studentów.

Polityka jakości

1. Dążenie do osiągania wysokiej jakości kształcenia dotyczy wszystkich pracowników oraz działań odnoszących się do każdego obszaru aktywności Uczelni, co sprowadza się do koordynacji i operacyjnego zarządzania procesami dydaktycznymi oraz określeniem mechanizmów rejestrowania i dokumentowania tych procesów.

2. Władze Uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia: upowszechniają wiedzę na temat uczelnianego i wydziałowego WSZJK oraz wynikających z niego zadań dla wszystkich pracowników Uczelni. Władze monitorują, weryfikują, doskonalą WSZJK i aktualizują jego cele, zapewniając niezbędne zasoby dla sprawnego funkcjonowania WSZJK. Monitorują potrzeby
i oczekiwania studentów i pracodawców.

3. Za szczególnie ważny element polityki jakości uznaje się badania ankietowe. Ich celem jest uzyskanie informacji i opinii studentów i absolwentów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz obsłudze procesu kształcenia, a także pracodawców o kompetencjach absolwentów.

4. Wyniki ankiet stanowią podstawę do doskonalenia procesu kształcenia, a także są wykorzystywane do okresowej oceny nauczycieli akademickich.