Regulamin Organizacyjny Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego



Regulamin Pracy w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulamin praktyk studenckich


Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulamin Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulamin studiów podyplomowych Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek


Regulamin kół naukowych


Regulamin Klubu Absolwenta


Regulaminu Kwalifikacji Nauczycieli Akademickich na Wyjazdy Dydaktyczne (STA) i Szkoleniowe (STT) w Ramach Programu Erasmus+


Regulaminu Wymiany Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ramach Programu ERASMUS +


Regulaminu Kształcenia na Odległość w Akademii nauk Stasowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Instrukcję wytwarzania, wydawania i użytkowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)


Instrukcja w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Wytyczne dotyczące zasad i trybu przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


REGULAMIN PUBLIKOWANIA INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH im. Józefa Gołuchowskiego.


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na WNIOSEK przez AKADEMIĘ NAUK STOSOWANYCH im. Józefa Gołuchowskiego


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Wytyczne dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania imprez i zgromadzeń na terenie Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Polityka kadrowa w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego


Polityka Antymobbingowa


Regulamin Praktyk Słuchaczy Studiów Podyplomowych